Nyhetsbrev 06.04.2018

Klikk for stort bildeHer kommer en oppdatering på de viktigste sakene det jobbes med i prosjektet. Du finner mer og oppdatert informasjon om alle pågående prosesser (som ikke er politiske) under fanen «For ansatte»

 

Nytt fra prosjektleder

Hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte fra Moss flytter ut av lokalene til prosjektorganisasjonen i Kirkegata 14. De får nytt tilholdssted i Værftsgata 7.

Den nye ledergruppa vil være på plass i Kirkegata 14 i løpet av mai/juni. Da starter arbeidet med å legge resten av organisasjonen. Målet er at heler organisasjonskartet er klart høsten 2018. Samtidig med dette vil vi planlegge hvor de ulike avdelinger og enheter skal ha tilholdssted.

Status administrative delprosjekter

IT
Prosjektmandatet for IT-prosjektet er godkjent av fellesnemda. Vi jobber nå for å få på plass en leder for prosjektet. I mellomtiden leder Tale Westvik arbeidet. Under IT-prosjektet er det foreløpig satt ned fire arbeidsgrupper. En av disse arbeidsgruppene skal se på hva slags digitale arbeidsverktøy og arbeidsmetoder de ulike fagområdene vil ha behov for i framtida. Vi jobber for at vi skal ha Visma som økonomi– og HR-system i den nye kommunen, mens hvilket saksbehandlings– og arkivsystem vi skal ha fortsatt er åpent.

Arbeidsgiverpolitikk
Anne Katrine Njøsen leder delprosjektet for arbeidsgiverpolitikk. En viktig del av dette arbeidet er å kartlegge bemanningen i de eksisterende organisasjonene. Kartleggingen skal danne utgangspunkt for videre arbeid med organisering og bemannings- og kompetanseplan for den nye Moss kommune.

Visjon og kommuneplan for nye Moss 
Arbeidet med å utvikle en visjon for nye Moss er en del av arbeidet med ny kommuneplan. I løpet av våren 2018 skal vi utvikle visjonen for den nye kommunen og hvilke overordnete mål som skal ligge til grunn for alt arbeidet vi som ansatte i nye Moss skal  bidra til å nå. I tillegg til innbyggernes medvirkning i arbeidet med visjon, vil også mange ansatte bli bedt om å medvirke i ulike faser av prosessen. Ivar Nævra leder arbeidet med ny kommuneplan og Therese Evensen leder arbeidet med visjon.

Skyggebudsjett 2019
Det er Åsmund Rådahl som leder arbeidet med å utforme et skyggebudsjett for 2019. Det betyr at han starter arbeidet med å se på hvordan budsjettene i dagens to kommuner vil se ut når de blir slått sammen. Hvilke inntekter og utgifter vil den nye kommunen ha, og hva vil handlingsrommet vårt bli i 2020 og framover?

Nytt om stillinger og personalressurser

Hele toppledergruppa er nå tilsatt
Den øverste ledelsen vil  i tillegg til rådmann Hans Reidar Ness, bestå av tre stabssjefer; Ivar Nævra (samfunn og strategi/assisterende rådmann), Are Hammervold Solvang (organisasjon) og Odd Ruud (stabssjef innovasjon), og fire kommunalsjefer; Torunn Årset (teknisk, samferdsel, landbruk og miljø), Johanna Lervik (oppvekst og utdanning), Eli Thomassen (helse og mestring) og Silje Hobbel (aktivitet, kultur og inkludering)

Forsterker prosjektorganisasjonen
Britt Unni Baggerød fra Rygge kommune, skal jobbe 50% i prosjektorganisasjonen med kommunikasjon.

Nytt om politiske delprosjekter og vedtak i fellesnemnda

Fellesnemnda holdt forrige møte 3. april. Du finner alle saksdokumenter og vedtak her.

Fant du det du lette etter?