Høring av kommuneplan for nye Moss 2019 - 2030

Hva skal til for at Moss skal være mangfoldig, skapende, varmere og grønnere i 2030?
Vi inviterer innbyggere, næringsdrivende, organisasjoner og andre interesserte til å komme med innspill til planforslaget.

Det er laget et forslag til kommuneplan med samfunnsdel og arealdel for nye Moss.

Kommuneplanen er en overordnet plan for en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling, for kommunen som organisasjon og for hele mossesamfunnet.

Parisavtalen og FNs bærekraftsmål
Parisavtalen og FNs bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet, og vi ber spesielt om innspill på hvordan hensynet til klimautfordringene bør følges opp i kommuneplanen.

Frister og innspill fra de politiske partiene
Fellesnemnda for nye Moss har vedtatt at forslag til kommuneplan skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn fram til 1. oktober 2019.

Det ble samtidig bestemt at forslag fra de politiske partiene oversendes administrasjonen uten votering og at de følger saken når den sendes ut på høring. Innspill og endringsforslag til planen fra de politiske partiene ligger tilgjengelig på www.nyemoss.no

Fristen for å komme med merknader til planforslaget settes til 1. oktober 2019.

Tilgjengelighet
I høringsperioden inviterer vi til åpent møte om kommuneplanen og temalørdager på bylab. 
Nærmere informasjon om møtet og åpne dager vil kunngjøres i avis og på kommunens nettsider.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider www.nyemoss.no, på bibliotekene i Moss og Rygge, i servicetorget i Rygge Rådhus og på Bylab.

Fant du det du lette etter?